Oposiciones en Baleares para Contrabajo, Piano, Viola, Violín, Violonchelo, Danza Española y Danza Clásica

Fecha de admisión de solicitudes: del 28 de Marzo al 18 de Abril de 2017 Para poder participar, debes tener en cuenta los siguientes requisitos: Acreditar el domini de la llengua catalana segons el que determina l’article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre. L’acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s’especifiquen en la normativa vigent. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d’acord amb el que estableix el punt 3 de la disposició addicional única del Reglament. Són equivalents, a efectes de docència per a l’ingrés en el cos de professors de música i arts escèniques, les titulacions establertes a l’Annex VII del Reglament. Estar  en  possessió  de la  formació  pedagògica i  didàctica  a  què  es  refereix l’article  100.2  de la  Llei  orgànica  2/2006,  de  3  de  […]

Leer más